fbpx

Ogłoszenia Projekt Inwestycyjny

efrr samorzad nagłówek

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na zakup stacjonarnego parawanu spawalniczego z lamelami i montażem

 

 1. INFORMACJE O OGŁOSZENIU

 

 1. Termin składania ofert

do dnia 30.08.2018 – decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

 

 1. Nazwa zamawiającego

Instalcompact Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 23

62-080 Tarnowo Podgórne

 

 1. Miejsce i sposób składania ofert
 1. Oferty można składać:
 • w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Instalcompact Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne z dopiskiem: „Stacjonarny parawan spawalniczy”
 • w formie elektronicznej na adres e-mail:  [email protected]
 1. Oferta powinna zawierać co najmniej:
 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia
 • Termin ważności oferty (minimum 30 dni od dnia złożenia oferty)
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Wypełniony Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązania
 • Dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta
 1. Ostateczna oferta powinna uwzględniać ewentualne koszty transportu.
 2. Płatność:
 • Przelew w terminie do 21 dni od zakończenia montażu (odbioru)

 

 

 1. Adres email, na który należy wysłać ofertę
 2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Knowczyński – Kierownik Działu Planowania Produkcji

 

 1. Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 554 419

 

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe na zakup stacjonarnego parawanu spawalniczego z lamelami i montażem

 

 1. Kategoria ogłoszenia

 

 1. Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Miejscowość: Tarnowo Podgórne

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest rozbudowa procesu produkcyjnego w związku z realizacją projektu pn. „Linia produkcyjna urządzeń wodno-kanalizacyjnych z innowacyjną technologią obróbki stali nierdzewnej” realizowanego w ramach Działania 1.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie dostawcy dla firmy Instalcompact Sp. z o.o. w zakresie dostawy stacjonarnego parawanu spawalniczego z lamelami i montażem o następujących parametrach technicznych:

 • Wymagane są dwa proste parawany (nr 2 rysunek poglądowy str. 3) oraz jeden kątowy (nr 1 rysunek poglądowy str. 2):
 1. 9 przęseł (9080 mm),
 2. 8 przęseł (8080 mm),
 3. 7+1 przęsło (7080mm+1080mm).
 • Słupy i ramy paneli malować na kolor RAL 7032 (metoda dowolna).
 • Blacha trapezowa cynkowana, niemalowana i nitowana.
 • Gwarancja minimum 24 miesiące liczone od daty końca montażu i odbioru

 

 1. Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin dostawy: maksymalnie do 5 tyg. od otrzymania zamówienia

 

 1. Załączniki

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań z kupującym

Załącznik nr 2 – Rysunek poglądowy

 

 1. Dodatkowe warunki
 1. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert,  Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.
 2. Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 3. Dopuszcza się rozwiązania równoważne dla elementów wskazanych w zapytaniu. Oferent musi wykazać, że oferowane przez niego urządzenia, rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

 

 1. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta

 

 1. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć:

 • Wypełniony Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązania

 

 

 1. OCENA OFERTY

 

 1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium cena netto

Cena oferty netto – 100%
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferentaw ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia. Oferta może otrzymać maksymalnie 100pkt.
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100%

 

 1. Wykluczenia

Realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Instalcompact Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Instalcompact Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Instalcompact Sp. z o.o.  czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • pozostawaniu z Instalcompact Sp. z o.o. w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.
 1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

 1. Nazwa

Instalcompact Sp. z o.o.

 1. Adres

ul. Wierzbowa 23

62-080 Tarnowo Podgórne

 1. Numer telefonu +48618146755
 2. Fax: +48618164016
 3. NIP 7770001571
 4. Tytuł projektu:

„Linia produkcyjna urządzeń wodno-kanalizacyjnych z innowacyjną technologią obróbki stali nierdzewnej”

 1. Numer projektu: RPWP.01.05.02-30-0243/15

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Najlepszą ofertę z dnia 17.08.2018 przedstawiła firma:

 

Metal-Bud Perfekt Gościniak Sp. z o.o.

ul. Gnieźnieńska 47G

62-100 Wągrowiec

 

Pełna lista podmiotów:

 

ZINKPOWER

Szczecin Sp. z o.o.

ul. Dubois 23

71-610 Szczecin

 

Metal-Bud Perfekt Gościniak Sp. z o.o.

ul. Gnieźnieńska 47G

62-100 Wągrowiec

efrr samorzad nagłówek

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WYPOSAŻENIA GNIAZDA SPAWALNICZEGO

 

 1. INFORMACJE O OGŁOSZENIU

 

 1. Termin składania ofert

do dnia 29.08.2018 – decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

 

 1. Nazwa zamawiającego

Instalcompact Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 23

62-080 Tarnowo Podgórne

 

 1. Miejsce i sposób składania ofert
 1. Oferty można składać:
 • w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Instalcompact Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne z dopiskiem: „Wyposażenie gniazda spawalniczego”
 • w formie elektronicznej na adres e-mail:  [email protected]
 1. Oferta powinna zawierać co najmniej:
 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia
 • Termin ważności oferty (minimum 30 dni od dnia złożenia oferty)
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta
 • Markę i typ oprzyrządowania
 • Zawierać wszystkie pozycje zawarte w zapytaniu ofertowym
 • Wypełniony załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
 1. Ostateczna oferta powinna uwzględniać ewentualne koszty transportu.
 2. Płatność:
 • Zaliczka 30% przy zamówieniu
 • 70% przelew w terminie 21 dni po dostawie
 1. Adres email, na który należy wysłać ofertę

 

 1. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dawid Kuta – Kierownik Działu Produkcji

 

 1. Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505048349

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oprzyrządowania spawalniczego:

 1. Szafa serwisowa o wymiarach około 1900x1000x500 3szt.
 2. Taboret warsztatowy 3szt.
 3. Tablice narzędziowe z uchwytami na narzędzia – 3kpl.
 4. Podesty aluminiowe/schody przenośne o wysokości podestu do 1m – 3szt.
 5. Wózek do jednej butli z gazem technicznym 1szt.
 6. Stojak na dwie butle z gazem technicznym 3szt.
 7. Stojak + 28 pojemników o pojemności około 4l
 8. Regał z poziomami składowania 0+2 (18 miejsc paletowych) – nośność kolumny 600kg

 

 1. Kategoria ogłoszenia
 2. Dostawy

 

 1. Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Miejscowość: Tarnowo Podgórne

 

 

 

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest rozbudowa procesu produkcyjnego w związku z realizacją projektu pn. „Linia produkcyjna urządzeń wodno-kanalizacyjnych z innowacyjną technologią obróbki stali nierdzewnej” realizowanego w ramach Działania 1.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie dostawcy dla firmy Instalcompact Sp. z o.o. w zakresie dostawy wyposażenia gniazda spawalniczego o parametrach technicznych:

 1. Szafa serwisowa o wymiarach około 1900x1000x500 3szt.
 • wymiary (wys. x szer. gł.): 1950x1020x535 mm lub zbliżone
 • konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej, max obciążenie korpusu
  około 500 kg,
 • perforowane drzwi i plecy
 • jedna półka przestawna o nośności około 60 kg w górnej części korpusu
 • po lewej stronie dolnego korpusu drzwi duże +  półka
 • po prawej stronie dolnego korpusu drzwi duże + półka
 • dolna szuflada o wymiarach około 170x950x450mm
 • regulatory umożliwiające poziomowanie
 • kolory: Kolor konstrukcji – RAL 7024 (grafitowy), Kolor frontów RAL 2003 (pomarańczowy) lub zbliżone
 • gwarancja minimum 36 miesięcy

 

 1. Taboret warsztatowy 3szt.
 • obrotowy
 • antypoślizgowe siedzisko z poliuretanu
 • regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie około 500-700mm
 • podstawa wykonana z tworzywa
 • gwarancja minimum 24 miesiące

 

 

 1. Tablice narzędziowe z uchwytami na narzędzia wg zestawienia:
 • tablica perforowana o wymiarach około 850x1920mm
  (wys. x szer.) – 3szt.
 • zawieszka OC typ h2 (podwójna)15szt.
 • zawieszka OC do kluczy płaskich 3szt.
 • zawieszka OC na szczypce 3szt.
 • zawieszka OC na młotek 3szt.
 • zawieszka OC typ h1 (pojedyncza) 15szt.
 • gwarancja minimum 36 miesięcy

 

 1. Podesty aluminiowe/schody przenośne o wysokości podestu do 1m – 3szt.
 • nośność około 150 kg
 • ilość stopni: 4
 • szerokie stopnie o głębokości około 200 mm
 • gwarancja minimum 12 miesięcy

 

 1. Wózek do jednej butli z gazem technicznym 1szt.
 • do transportowania 1 butli z gazem technicznym
 • nośność: około 100 kg
 • koła pneumatyczne
 • malowany proszkowo
 • gwarancja minimum 12 miesięcy

 

 1. Stojak na dwie butle z gazem technicznym 3szt
 • stojak mocowany do ściany
 • wyposażony w 2 łańcuszki do zabezpieczenia butli
 • malowany proszkowo
 • gwarancja minimum 12 miesięcy

 

 1. Stojak + 28 pojemników o pojemności około 4l:
 • stojak jednostronny stacjonarny
 • wymiary (przybliżone):

– wysokość: 1560 mm

– szerokość: 940 mm

– głębokość: 395 mm

 • stojak powinien mieć możliwość  powieszenia :28 pojemników o pojemności około 4l
 • gwarancja minimum 12 miesięcy

 

 1. Regał z poziomami składowania 0+2 (18 miejsc paletowych):
 • Kierunek składowania w regale: prostopadły
 • Głębokość regału: 1100 mm
 • Wysokość ramy: 2000 mm
 • Liczba poziomów składowania: 0+2
 • Możliwość regulacji poziomów składowania: co 50 mm
 • Nośność gniazd: (obciążenie rozłożone równomiernie) 300 kg – poziomy I oraz II wypełnione półką z płyty wiórowej
 • Nośność kolumny: około 600 kg
 • Ilość miejsc paletowych: 18
 • Belki nośne – malowane proszkowo na kolor pomarańczowy RAL 2011 lub zbliżony
 • Ramy, kratownica – malowane proszkowo na kolor niebieski RAL 5010 lub zbliżony
 • Odbojniki słupów z kotwami
 • Gwarancja minimum 36 miesięcy

 

 

 1. Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin dostawy: maksymalnie do 5 tyg. od otrzymania zamówienia

 

 1. Załączniki

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań z kupującym

 

 1. Dodatkowe warunki
 1. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert,  Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.
 2. Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 3. Dopuszcza się rozwiązania równoważne dla elementów wskazanych w zapytaniu. Oferent musi wykazać, że oferowane przez niego urządzenia, rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

 1. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta

 

 1. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik nr 1)

 

 

 1. OCENA OFERTY

 

 1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium cena netto

Cena oferty netto – 100%
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferentaw ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia. Oferta może otrzymać maksymalnie 100pkt.
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100%

 

 

 

 

 1. Wykluczenia

Realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Instalcompact Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Instalcompact Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Instalcompact Sp. z o.o.  czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • pozostawaniu z Instalcompact Sp. z o.o. w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.
 1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

 1. Nazwa

Instalcompact Sp. z o.o.

 

 1. Adres

ul. Wierzbowa 23

62-080 Tarnowo Podgórne

 

 1. Numer telefonu

+48618146755

 1. Fax

+48618164016

 

 1. NIP

7770001571

 1. Tytuł projektu

„Linia produkcyjna urządzeń wodno-kanalizacyjnych z innowacyjną technologią obróbki stali nierdzewnej”

 

 1. Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0243/15

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Najlepszą ofertę z dnia 28.08.2018 przedstawiła firma:

 

PROMAG S.A.

ul. Romana Maya 11

61-371 Poznań

 

Pełna lista podmiotów:

PROMAG S.A.

ul. Romana Maya 11

61-371 Poznań

 1. INFORMACJE O OGŁOSZENIU

 

 1. Termin składania ofert

24.09.2018

 

 1. Nazwa zamawiającego

Instalcompact Sp. z o.o.

 1. Wierzbowa 23

62-080 Tarnowo Podgórne

 

 1. Miejsce i sposób składania ofert
 2. Oferty można składać:
 • w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Instalcompact Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 1. Oferta powinna zawierać co najmniej:
 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia
 • Termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub w innej walucie
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
 • Oferta musi zawierać wszystkie informacje wymienione w niniejszym rozdziale:
 1. a)Oczekiwane rozdziały oferty
 2. b)Opis przedmiotu zamówienia
 3. c)Opis techniczny proponowanego rozwiązania
 4. d)Wymagane wsparcie ze strony Zamawiającego
 5. e)Załączniki oferty

 

 

 1. Płatność:
 • w ciągu 30 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu potwierdzającego Zakończenie Wdrożenia.

 

 1. Adres email, na który należy wysłać ofertę

[email protected]

 

 1. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Nowicki – Specjalista ds. Informatycznych

 

 1. Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502 642 928

 

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie pocztowe dla dwóch serwerów (głównego i zapasowego), wraz z wdrożeniem narzędzia w postaci systemu pocztowego dla 150 użytkowników, oraz migracja i konfiguracja istniejących kont w liczbie 150 skrzynek pocztowych z obecnie używanej infrastruktury pocztowej.. Dodatkowo zapewnienie usług kopii zapasowych gwarantujących możliwość zapewnienia ciągłości pracy bez utraty danych.

 

 

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia

Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa 23

62-080 Tarnowo Podgórne

Wielkopolska

 

 

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wprowadzenie, odpowiednie skonfigurowanie systemu pocztowego dostosowanego do swobodnej pracy minimum 150 użytkowników, oraz usług kopii zapasowych, wraz z przeprowadzeniem szkoleń z obsługi i administracji w/w systemów.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie pocztowe dla dwóch serwerów (głównego i zapasowego), wraz z wdrożeniem narzędzia w postaci systemu pocztowego dla 150 użytkowników, oraz migracja i konfiguracja istniejących kont w liczbie 150 skrzynek pocztowych z obecnie używanej infrastruktury pocztowej.. Dodatkowo zapewnienie usług kopii zapasowych gwarantujących możliwość zapewnienia ciągłości pracy bez utraty danych.

 

2.1)              Oczekiwania dla systemy pocztowego od strony użytkownika

 • Książka adresowa

W ramach programu istnieje książka adresowa, w której istnieje opcja automatycznego aktualizowania wizytówek pracowników. Dane pobierane są na serwer z innej firmowej bazy danych. Minimalne dane widoczne w książce to: imię, nazwisko, departament, adresy email, numery telefonów.

 • Kalendarz użytkownika

Możliwość zarządzania kalendarzem przez użytkownika systemu poczty, tj. dodawania zadań oraz zakładania spotkań, zarówno dla samego użytkownika, jak i innych pracowników. Wymagane jest istnienie funkcji potwierdzania/akceptacji spotkań i oddelegowywania innych pracowników na spotkanie.

 • Kalendarz zasobu

Opcja analogiczna do powyższej, z tym, że nie dotyczy pracownika a określonego zasobu (np. salki konferencyjnej). Taki kalendarz byłby zarządzany przez wybranego pracownika, nadzorcę skrzynki.

 

 • Funkcjonalność udostępniania skrzynki/kalendarza innym pracownikom

Pracownik lub nadzorca zasobu udostępnia możliwość wglądu w skrzynkę innym pracownikom.  Wymagany jest podział na poziomy dostępu (dostęp tylko do kalendarza, tylko do skrzynki  odbiorczej, tylko do odczytu, do odczytu i zapisu etc.).

 • Skrzynki współdzielone

Jedna skrzynka jest udostępniona większej liczbie pracowników, którzy równocześnie wykonują na   nich operacje (zakładają spotkania, wysyłają i odbierają wiadomości, etc.). Dostęp do skrzynki jest limitowany ilościowo i jakościowo bezpośrednio przez nadzorcę skrzynki.

 • Wyszukiwarka wiadomości

Użytkownik może wyszukiwać jednocześnie wiadomości zgromadzone w całej skrzynce (wszystkie podfoldery) i archiwum, wedle wpisanego ciągu znaków.

 • Podgląd kalendarza

Użytkownik podczas zakładania spotkania ma podgląd pod kalendarz swój oraz osób dodanych do spotkania.

 • Wyszukiwanie wolnych zasobów

Dostępna musi być możliwość łatwego (np. portal WWW) wyszukiwania wolnych zasobów np. salki konferencyjne.

 • Wklejanie grafiki w treści wiadomości

Użytkownik może zamieścić grafikę w treści wiadomości, nie tylko jako załącznik.

 • Opcja przeglądania załączonych dokumentów bezpośrednio z okna wiadomości

Opcja ma na celu wyeliminowanie konieczności zapisu załączników dla zapoznania się z ich treścią.

 • Opcja eskalacji i flagowania wiadomości

Użytkownik może nadać wysyłanej wiadomości różne stopnie pilności. Może także je. odpowiednio oflagować np. osobiste, poufne, etc. Opcja flagowania powinna być również dostępna dla wiadomości odebranych.

 • Opcja zmiany widoczności danych zasobów

Określone zasoby mają możliwość skonfigurowania widoczności w różnym stopniu, tzn. są widoczne  tylko dla pracowników spełniających określone wymagania, pochodzących z konkretnego działu, etc.

 • Opcja wielu podpisów

Użytkownik może zdefiniować kilka podpisów (stopek) maili. Może ustawić wybrany jako domyślny lub pozostawić sobie możliwość każdorazowego wyboru podpisu przed wysłaniem wiadomości.

 • Opcja ograniczenia możliwości wysyłania/odbierania maili zewnętrznych

Możliwość ograniczenia (dla wybranych użytkowników) dostępu tylko do poczty w ramach domen obsługiwanych przez lokalny serwer MTA. Każda poczta wysłana do/od takiego użytkownika z innej  domeny będzie odrzucana.

 • Opcja ograniczenia możliwości logowania na skrzynkę

Możliwości ograniczenia logowania do poczty z dowolnego miejsca w Internecie dla wybranej grupy użytkowników — dostęp w sieci lokalnej pozostaje bez ograniczeń.

 

 1. Opcja dostępu do poczty oraz kalendarza z poziomu telefonu dla wybranych użytkowników
 2. Opcja kasowania nieodczytanych maili

Użytkownik ma możliwość skasowania wysłanych maili ze skrzynek odbiorców którzy nie zdążyli ich odczytać. Może tego dokonać z poziomu własnej skrzynki.

 1. Opcja wielu adresów e-mail

Jeden użytkownik może posiadać kilka adresów mailowych obsługiwanych przez jedną skrzynkę. Adresy posiadają ten sam prefiks, jednak są umiejscowione w różnych domenach. Użytkownik może wybrać, z jakiej domeny są wysyłane wiadomości lub może ustawić jedną jako domyślną.

 1. Opcja limitowania rozmiaru skrzynek

Administrator ma możliwość nakładania odgórnie limitów na rozmiary skrzynek w przedziale  użytkownik, zespół, dział.

 1. Opcja archiwum

Użytkownik może skonfigurować archiwum poczty, do którego będą przenoszone wiadomości, których są mu potrzebne historycznie, jednak zajmują miejsce na serwerze (patrz opcja limitowania  rozmiaru skrzynek).

 1. Opcja buforowania skrzynki

W celu uniezależnienia się od dostępności sieci i zapewnieniu możliwości pracy również bez niej, użytkownik może przełączyć skrzynkę w stan buforowania. Klient pobiera wtedy wiadomości do lokalnego katalogu i pracuje podobnie do protokołu POP3. Wiadomości z serwera są usuwane, po usunięciu ich ze skrzynki buforowanej. Możliwość pracy ze skrzynką buforowaną powinna być limitowana tzn. musimy mieć możliwość włączania i wyłączania tej opcji poszczególnym użytkownikom.

 1. Opcja automatyzacji zarządzania skrzynką

Użytkownik ma możliwość zaprogramowania własnych reguł (np. skryptów, makr) określając zachowanie i działania programu w momencie pojawienia się nowego zdarzenia (spotkania,  wiadomości, zadania) w skrzynce odbiorczej. Kreator pozwala ustawić warunki logiczne lub zdarzeniowe i działanie w przypadku ich spełnienia, np. przeniesienie wiadomości do zadanego folderu. Dodatkowo, użytkownik będący nadzorcą zasobu ma możliwość zaprogramowania automatycznego akceptowania zakładanych spotkań po spełnieniu zadanych warunków.

 1. Opcja skonfigurowania i aktywacji reguły urlopowej

Opcja autorespondera aktywowanego w zadanym odcinku czasowym, wysyłającego predefiniowany tekst ustawiony przez autora/użytkownika, z rozgraniczeniem na odpowiedź tylko dla użytkowników  wewnętrznych oraz na wewnętrznych i zewnętrznych. Aktywacja reguły urlopowej automatycznie tworzy w kalendarzu użytkownika spotkanie w tym samym okresie czasu, z treścią reguły oraz statusem „poza biurem”. Dodatkowo, z opcją zdalnego aktywowania tejże reguły przez administratora/nadzorcę, z pominięciem konieczności użycia hasła użytkownika.

 1. Opcja zbierania statystyk

System umożliwia zbieranie statystyk na temat zajętości kalendarza np. zasobów. Raport byłby generowany za zadany okres czasu, dla wskazanego zasobu.

 

 

 1. Powiadomienia

Oprogramowanie wyświetla powiadomienia pop-up z informacją o pojawieniu się nowego zdarzenia.  Wyskakujące okienko umożliwia otwarcie wiadomości, przeniesienie jej do kosza lub zamknięcie powiadomienia. Użytkownik może dowolnie definiować foldery, dla których powiadomienie ma się pojawiać, interwał czasowy, co jaki jest sprawdzana zawartość skrzynki (ewentualna możliwość aktywacji powiadomień push) oraz czas, przez jaki wyświetlany jest monit.

 1. Podział użytkowników na grupy

Użytkownicy są podzieleni na grupy które to posiadają określone, predefiniowane ustawienia — dzięki temu nie ma potrzeby konfiguracji każdego użytkownika z osobna tylko, dziedziczy on te ustawienia z grupy do której należy.

 1. Opcja korespondencji seryjnej

Użytkownik ma możliwość wysyłania korespondencji seryjnej z użyciem dokumentów pakietu biurowego zawierających szablon wiadomości i listę odbiorców.

 1. Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki WWW

Użytkownik posiada możliwość korzystania z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej.

 1. Możliwość przeprowadzenie szkolenia w siedzibie zamawiającego niezwłocznie po uruchomieniu usługi

 

2.2)  Oczekiwania dla systemu od strony serwerowej:

 • Obsługa wielu domen
 • Działająca biała lista adresów
 • Działająca czarna lista adresów
 • Weryfikacja podobieństwa nazwy domeny nadawcy do określonego słowa(antyphishing)
 • Weryfikacja poprawności adresu(istnienia konta)
 • Weryfikacja względem list RBL
 • Weryfikacja podobieństwa nagłówków do określonego słowa(antyphishing)
 • Weryfikacja danych SPF
 • Weryfikacja poprawnego skonfigurowania obcego systemu poprzez mechanizm greylisting.
 • Możliwość użycia usługi automatycznej konfiguracji ustawień klienta pocztowego na podstawie adresu/hasła pocztowego użytkownika.
 • Integracja użytkowników pocztowych/kont z usługa dawcy tożsamości Active Directory. System pocztowy powinien korzystać z usługi Active Directory dla przeprowadzenia procesu autentykacji użytkownika próbującego uzyskać dostęp do konta.
 • Skalowalność pozwalającą na automatyczną/zintegrowaną (w znaczeniu: bez konieczności rekonfiguracji zasad obiegu poczty) rozbudowę systemu pocztowego o dodatkowe serwery, przejmujące zadania obsługi połączeń pocztowych lub składowania poczty dla nowotworzonych kont w przypadku rozbudowy, bądź możliwością migracji istniejących skrzynek użytkowników na dodawane serwery dla odciążenia serwerów podstawowych.
 • Możliwość zapewnienia ciągłych i regularnych kopii zapasowych plików konfiguracji serwera, oraz indywidulanych skrzynek pocztowych użytkowników wykonywanych cyklicznie w jednodniowych interwałach w retencji minimum 7 dni.
 • Zapewnienie zabezpieczenia dla pojedynczych wiadomości mailowych przed celowym, lub nieumyślnym skasowaniem ze strony użytkownika. Środowisko na którym będą działać usługi pocztowe, oraz inne pośredniczące w poprawnym działaniu systemu, powinien zapewniać swobodny dostęp dla minimum 150 użytkowników z możliwością łatwego zwiększenia limitu dostępu dla nowych użytkowników.
 • Środowisko na którym będą działać usługi pocztowe, oraz inne pośredniczące w poprawnym działaniu systemu powinno mieć możliwość zdalnego zarządzania przez administratorów, oraz innych użytkowników kluczowych bezpośrednio z siedziby zamawiającego.
 • Serwery, na których działać będą usługi pocztowe, oraz inne pośredniczące w ich działaniu zostaną zapewnione przez Zamawiającego.

 

2.3)              Pozostałe oczekiwania:

 • Migracja kont

Dostawca powinien przeprowadzić całkowitą i bezstratną migrację kont z obecnego systemu pocztowego Zamawiającego do wdrażanego oprogramowania.

 • Przeprowadzenie testu

Dostawca przed oddaniem usługi przeprowadzi test funkcjonalności systemu pocztowego w oparciu o punkty zawarte w Zapytaniu ofertowym.

 • Konfiguracja środowiska, na którym działać będą usługi pocztowe, oraz usługi kopii zapasowych.
 • Środowisko to winno działać niezależnie od infrastruktury sieciowej zamawiającego, oraz powinno zapewniać ciągłość pracy w przypadku awarii technicznych pojedynczego serwera.
 • Przeprowadzenie podstawowego szkolenia z obsługi i administrowania nowymi narzędziami, dla kadry odpowiedzialnej za przyszłościową opiekę nad serwerem i usługami jej podlegającymi, oraz innych kluczowych użytkowników. Kadra ta nie przekracza liczby 5 osób.
 • Wdrożenie nie może być projektem pilotażowym.
 • Możliwość usunięcia awarii w terminie 24h po zgłoszeniu usterki.
 • Oferent musi przedstawić całościową kwotę za wdrożenie systemu pocztowego, oraz usług pośrednich, a także za zakup licencji umożliwiający swobodny dostęp dla 150 użytkowników, wraz z przeprowadzeniem szkoleń.

 

 

 1. Kod CPV

48223000-7

 1. Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania do poczty elektronicznej

 1. Harmonogram realizacji usługi

Przewidywany termin wdrożenia: maksymalnie do 4 tyg. od otrzymania zamówienia

 

 1. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 

 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik nr 1)
 • Ofertę
 • Dokumenty  potwierdzające należyte wykonanie w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 5 prac polegających na wdrożeniu serwerów pocztowych dla inwestycji dotyczących minimum 100 użytkowników (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej krócej niż 5 lat- w tym okresie).

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:

a)Organizacyjnie, finansowo i technicznie zdolni są do sprawnej realizacji kontraktu.

Wymóg będzie badany na podstawie oświadczenia Oferenta.

 

b)Oferent musi dysponować co najmniej jednym certyfikowanym trenerem produktów dostawcy wdrażanego oprogramowania komunikującego się w języku polskim.

Wymóg będzie badany na podstawie oświadczenia Oferenta.

 

c)Posiadają udokumentowane należyte wykonanie w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 5 prac polegających na wdrożeniu serwerów pocztowych dla inwestycji dotyczących minimum 100 użytkowników (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej krócej niż 5 lat- w tym okresie).

d)Do oferty należy dołączyć wykaz ww.  prac z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie i prawidłowe ukończenie (np. referencje, protokoły odbioru i inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz prace były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty) – załącznik nr 2.

 

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”. Oferta oferenta, który nie spełni któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.

 

 1. Dodatkowe warunki

Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert,  Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

Zamawiający może w  toku ofert żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących ofert

 

 

 

 

 1. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu realizacji zamówienia, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta

 

 

    III.            OCENA OFERTY

 

 1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium cena netto

Cena oferty netto  – 100%
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia. Oferta może otrzymać maksymalnie 100pkt.

Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:

Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100%

 

 1. Wykluczenia

Realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:

a)Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Instalcompact Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Instalcompact Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Instalcompact Sp. z o.o.  czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • pozostawaniu z Instalcompact Sp. z o.o. w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

b)Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY
 2. Nazwa

Instalcompact Sp. z o.o.

 1. Adres

Wierzbowa 23

62-080 Tarnowo Podgórne

 1. Numer telefonu

+48502642928

 1. Fax

+48618164016

 1. NIP

7770001571

 1. Tytuł projektu

„Linia produkcyjna urządzeń wodno-kanalizacyjnych z innowacyjną technologią obróbki stali nierdzewnej”

 1. Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0243/15

 

 

Do góry