fbpx

Wdrożenie linii produkcji

Projekt:

Wdrożenie linii produkcji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z zastosowaniem innowacyjnych technologii obróbki stali nierdzewnej

Projekt zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”

Koordynator projektu:

Sławomir Smogór

Zestaw hydroforowy

Cel projektu:

Zwiększenie konkurencyjności i wzrost innowacyjności Instalcompact poprzez wdrożenie nowych technologii. Realizacja inwestycji umożliwia:

 • wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów;
 • wprowadzenie na rynek usługi zdalnego nadzoru nad pracą urządzeń;
 • zmniejszenie jednostkowej energochłonności produkcji i kosztów produkcji;
 • zwiększenie wydajności produkcyjnej;
  zastosowanie technologii ICT w procesie organizacji produkcji oraz ofercie rynkowej nowej usługi;
 • zwiększenie możliwości produkcyjnej firmy.

efrr samorzad nagłówek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Emsydia i SyDiaView

Projekt:

Zintegrowane systemy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 1 Oś Priorytetowa „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” oraz 4 Oś Priorytetowa „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, działania 1.4. „Wsparcie projektów celowych” oraz 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

Koordynator projektu:

Janusz Giełda

Zestaw hydroforowy

Cel projektu:

Opracowanie i wdrożenie zintegrowanych układów sterowania, diagnostyki i wizualizacji dla układów pompowych i technologicznych oraz wyposażenie systemów Instalcompact, w takie rozwiązania techniczne, które umożliwią zdalny dostęp do tych systemów i obserwację ich funkcjonowania oraz diagnozę ich pracy, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii stosowanych w sieciach internetowych, co w efekcie zmniejszyć ma koszty ich wytwarzania i obsługi serwisowej tych systemów.

Opracowanie systemu sterowania, który umożliwia unifikację systemów oprogramowania, zwiększa możliwość współpracy urządzeń wchodzących w skład systemu między sobą oraz serwerami internetowymi, a także posiada duże możliwości w zakresie przetwarzania danych i diagnozy stanu systemu.

Systemy oferowane przez Instalcompact wyposażone są często w peryferyjne układy pomiarowe (zasuwy, zbiorniki itp. oddalone nawet o klika kilometrów od centrum sterowania), stąd też wynikała potrzeba opracowania rozproszonych modułów sterowania, wymagających przy tym niezależnego zasilania (układy bateryjne, małe generatory wiatrowe, baterie słoneczne).

Opracowanie metod diagnozowania pracy systemów technologicznych umożliwia analizę stanu pracy systemu na podstawie danych historycznych oraz umożliwia identyfikację stanów alarmowych i pozwala przewidywać zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu systemów urządzeń.

System wizualizacji i wymiany danych opracowany w ramach projektu pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów przygotowania wizualizacji. Odwzorowuje pracę i specyfikę urządzeń Instalcompact oraz umożliwia zdalny dostęp do nich.

System wizualizacji i wymiany danych opracowany w ramach projektu pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów przygotowania wizualizacji. System pozwala na odwzorowanie pracy i specyfiki urządzeń Instalcompact oraz umożliwia lokalny i zdalny dostęp do nich.

Innowacyjność projektu

Projekt przewidywał wykorzystanie najnowszych rozwiązań mikroprocesorowych i mikrokomputerowych oraz technologii internetowych do układów sterowania i diagnostyki systemów technologicznych i pompowych oferowanych przez Instalcompact. W dotychczasowej ofercie konkurencji dla tego typu systemów nie ma układów o tak dużych możliwościach przetwarzania danych oraz komunikacji z otoczeniem.

Opracowane w ramach projektu układy sterująco-diagnostyczne są jednostkami wyposażonymi w samodzielne mechanizmy diagnostyczne pozwalające na ocenę jakości działania całego systemu technologicznego i informujące służby odpowiedzialne za eksploatację niewłaściwej pracy lub zagrożeniu awariami.

Wyposażenie układów sterująco-diagnostycznych w mechanizmy komunikacji internetowej przewodowej lub bezprzewodowej pozwala na zdalne poinformowanie o stanie pracy urządzenia, co umożliwia pracę systemów bez osobistego dozoru obsługi. Wykorzystanie technologii internetowych i coraz szerzej rozbudowującej się w naszym kraju sieci internetowej umożliwia łatwe powiązanie tych urządzeń ze zdalną centralą dyspozytorską bez konieczności układania kosztownych łączy.

Innowacją jest też wprowadzenie nowej usługi na rynek – wizualizacji SyDiaView – wykorzystującej mechanizmy internetowe do przetwarzania, przesyłania i publikacji danych z procesu technologicznego przy wykorzystaniu standardowej przeglądarki internetowej. System wizualizacji SyDiaView pozwoli na łatwy dostęp do procesu technologicznego i zdalną ingerencję w ich funkcjonowanie w przypadku wystąpienia niepożądanych zjawisk.

efrr samorzad nagłówek

SyDiaNet

Projekt:

Opracowanie informatycznego systemu zarządzania siecią urządzeń stosowanych w gospodarce wodno-ściekowej i ochronie środowiska.

Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, 1 Oś Priorytetowa „Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesowego”, działanie 1.4 „Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową, a gospodarką”. W chwili obecnej projekt jest ukończony.

Koordynator projektu:

Janusz Giełda

SyDiaNet badania

Cel projektu

Jako podstawowy cel opracowywanego projektu przyjęliśmy obniżenie kosztów serwisowania urządzeń poprzez podniesienie ich niezawodności, oraz możliwości zdalnej kontroli i przewidywania możliwości wystąpienia awarii. Związany z tym celem wzrost konkurencyjności produkowanych urządzeń był przewidywanym efektem prowadzonych działań.

Pozyskane fundusze pochodziły z Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, działanie 1.4.1 pt. „Wzmocnienie Współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką” oraz środków budżetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na rozwój Nauki.

Firma otrzymała dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych prac badawczych, podwyższonej ponad podstawową stawkę 25% między innymi ze względu na zgodność realizowanego programu z celami 6 Programu Ramowego – priorytety „Technologie społeczeństwa informacyjnego” oraz „Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy”.

Przebieg prac nad projektem

Prace badawcze zostały zrealizowane przez specjalnie powołany zespół projektowy, którego trzon stanowili pracownicy działu badawczo-rozwojowego firmy. Dodatkowo do realizacji projektu zostało stworzone nowe stanowisko pracy, co jest zgodne z podstawowymi założeniami polityki Unii Europejskiej.

W ramach prowadzonych prac przebadano i opracowano nowatorskie konstrukcje układów sterowania posiadające szerokie możliwości przetwarzania i przekazu danych, współpracujące z różnorodnymi systemami łączności, głównie internetowej. Przebadano również różnorodne kanały i możliwości przesyłu danych, które mogą być przydatne dla zapewnienia łączności urządzeń ze światem zewnętrznym.

Zgodnie z podstawowym celem projektu – opracowano system zarządzania urządzeniami pozwalający na:

 • identyfikację stanu poszczególnych urządzeń
 • przyjmowanie i wyświetlanie komunikatów informacyjnych oraz alarmowych z urządzeń
 • przyjmowanie i wyświetlanie raportów z pracy poszczególnych urządzeń
 • wyświetlanie danych z pracy urządzeń oraz wykresów w wybranym przedziale czasowym
 • generowanie i wyświetlanie wskaźników jakości pracy urządzenia
 • lokalizację urządzeń na mapie
 • archiwizację wszystkich zapisów w systemie bazodanowym

System składa się z trzech podstawowych elementów:

 • Sterowników obiektowych wyposażonych w funkcje diagnostyczne i komunikacyjne
 • Łączy komunikacyjnych (przewodowe i bezprzewodowe łącza internetowe, radiowe, GPRS i inne)
 • Systemu bazodanowego zainstalowanego na serwerach internetowych z bezpiecznym dostępem przez przeglądarkę internetową (bez konieczności stosowania specjalistycznego oprogramowania).

Opracowany System Zarządzania Siecią Urządzeń SyDiaNet może współpracować z większością urządzeń stosowanych w gospodarce wodno-ściekowej, wyposażonych w odpowiednie układy sterowania, będąc szczególnie przydatny dla podmiotów obsługujących wiele urządzeń rozproszonych na dużym obszarze.

Badania rozwój

Do góry