fbpx

Projekt „Badania przemysłowe dotyczące stworzenia prototypów urządzeń do uzdatniania wody z wykorzystaniem technologii membranowych wraz z zakupem laboratorium do badania parametrów wody”
dofinansowany w ramach:
Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski’’
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie przemysłowych prac badawczo rozwojowych w zakresie opracowania, wykonania i przetestowania prototypów:

– układu odsalania wody do celów komunalnych oraz usuwania domieszek specyficznych,

– centralnego układu usuwania twardości wody do celów komunalnych,

– lokalnego układu usuwania twardości wody do celów poprawy jakości wody w budynkach mieszkalnych, zespolonego z systemem hydroforowego podnoszenia wody,

– modułowej, przenośnej Stacji Uzdatniania Wody opartej o ultrafiltrację.

Projekt obejmuje:

– zakup materiałów do wytworzenia prototypów do:

  • odsalania wody i usuwania domieszek specyficznych,
  • usuwania twardości wody do celów komunalnych,
  • usuwania twardości wody dla celów poprawy jakości wody w budynkach mieszkalnych,
  • modułowej, transportowej Stacji Uzdatniania Wody opartej o ultrafiltrację,

– prace badawczo rozwojowe/badania/ekspertyzy,

– wynagrodzenia kadry prowadzącej prace badawczo rozwojowe,

– zakup spektrofotometru i laboratorium pomiarowego.

Firma Instalcompact jest obecna na rynku technologii uzdatniania wody od ponad 25 lat. Dotychczas produkty firmy z tego zakresu ograniczały się do technologii tradycyjnych. Wobec zmian rynku docelowego, podjęto decyzję o opracowaniu nowych produktów w zakresie uzdatniania opartych o technologię membranową. Niezbędną fazą w opracowywaniu produktów jest etap prac przemysłowych z wykorzystaniem prototypów/modeli testowych. Docelowe produkty opracowanie w wyniku tych badań (kontynuowanych po zakończeniu projektu) dadzą firmie możliwość zaoferowania na rynku m.in: możliwości uzdatniania wód trudnych (przekroczone zawartości siarczanów, chlorków, ogólnego węgla organicznego, czy też domieszek specyficznych np. boru), możliwość zmniejszania twardości wody, która jest dla Konsumentów nieakceptowalna, co dotyczy szczególnie wód o twardości przekraczającej 200,0 – 250,0 mgCaCO3/L, możliwość stosowania układów uzdatniania opartych o techniki membranowe jako układów awaryjnego, przenośnego zaopatrzenia w wodę, szczególnie w stanach zagrożenia typu powodzie, skażenia ujęć itp., możliwość całkowitego usunięcia bakterii i wirusów z wody poddawanej procesowi uzdatniania.

W efekcie realizacji projektu przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek produkty, na które będzie popyt ze względu na: systematyczne pogarszanie się jakości wód ujmowanych (podziemnych), zwiększające się zasolenie wód niektórych rejonach kraju, wzrost świadomości konsumenta co do parametrów wody pitnej.

Dotychczas firma Instalcompact, w zakresie uzdatniania wody, oferowała technologię klasyczną. Technologia klasyczna, w uproszczeniu opierała się o zastosowanie w uzdatnianiu wody filtrów z odpowiednimi złożami usuwającymi żelazo i mangan. Celem planowanych w ramach projektu przemysłowych prac badawczo rozwojowych planowane było opracowanie prototypów przetestowanych w środowisku zbliżonym do naturalnego urządzeń. Prototypy planowane do opracowania były testowymi modelami, nieprzydatnymi komercyjnie na etapie realizacji projektu, ze względu na dużo niższą (testową) wydajność. Pozwoliły one sprawdzić tezy osiągania przez prototypy parametrów założonych na etapie koncepcji. Bezpośrednio po realizacji projektu firma przeprowadziła we własnym zakresie rozwojowe prace eksperymentalne mające na celu stworzenie prototypów o docelowej wydajności, a następnie, w przypadku pozytywnych testów, planuje wprowadzić docelowe urządzenia na rynek.

Zakładane na aktualnym etapie modele badawcze:

– prototyp układu odsalania wody do celów komunalnych oraz usuwania domieszek specyficznych,

– prototyp centralnego układu usuwania twardości wody do celów komunalnych,

– prototyp lokalnego układu usuwania twardości wody do celów poprawy jakości wody dla mieszkańców: 4m3/h (minimalna wydajność do zbudowania modelu i przeprowadzenia prób przy zmiennych wydajnościach),

– prototyp modułowej, przenośnej Stacji Uzdatniania Wody opartej o ultrafiltrację.

 

Projekt ma na celu weryfikację możliwości uzdatniania ujmowanych wód bez względu na poziom i rodzaj zanieczyszczeń takich jak: chlorki siarczany, rtęć, bor, inne metale ciężkie, bakterie mikroorganizmy oraz dostosowanie poziomu twardości wody do poziomu akceptowalnego przez konsumenta.

Do góry