fbpx

Archiwum postępowań ofertowych

efrr samorzad nagłówek

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania ofertowego na:  Odczynnik ( antyskalant ).

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:  PKPU ORIONTEC Krzysztof Jasik, Mazańcowice 57  43-391  Mazańcowice  

data wpływu oferty: 17.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Termin składania ofert: do dnia 17 marca 2017 do godziny 15.30

 

1.Nazwa Zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

2.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

3.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Krzywiak 501642937

4.Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup odczynnika ( antyskalanta ) 

Odczynnik (antyskalant) np. Vitec-3000 lub równoważny – płynny antyskalant/dyspersant  dla potrzeb układów membranowych  – 23 kg

Kod CPV : 33696300-8  odczynniki chemiczne

Koszty dostawy po stronie Dostawcy, płatność – po dostawie

5.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy: marzec 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta.

6.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch      miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert,       Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego       i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

7.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

8.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia

9.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

             Kryterium cena netto
Cena oferty netto (C) – 100%

Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%

10.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

11.Zamawiający – dane

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 67 55

NIP: 777-00-01-571

 

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania ofertowego na: Komponenty elektryczne rozdzielnicy  – wyposażenie elektryczne SUW.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:  Kaczmarek Electric S.A. , ul. Gajewskich  32   64-200  Wolsztyn  

data wpływu oferty: 28.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Termin składania ofert: do dnia 1 marca 2017 do godziny 15.30

 

1.Nazwa Zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

2.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

3.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Krzywiak 501642937

4.Opis przedmiotu zamówienia:

Komponenty elektryczne rozdzielnicy-wyposażenie elektryczne SUW wg. poniższej specyfikacji

Wyłącznik S 203-C6  – 1 szt.
Przewód zasilający wentylatora A2-10.GN – 1 szt.
Wentylator 120×38 220V  – 1 szt.
Osłona wentylatora FB-12 120×120 – 1 szt.
Przekaźnik 40-2P-24VDC – 4 szt.
Gniazdo z obejmą (40)  – 5 szt.
Rozłącznik P1-25/E-RT 25A – 1 szt.
Wyłącznik różnicowo-prądowy+S PKNM-16/1N/B/003-MW – 1 szt.
Przekaźnik 40-2P-230VAC  – 1 szt.
Dławik SKINTOP ST-29 – 1 szt.
Nakrętka SKINTOP GMP-GL-29 – 1 szt.
Dławik izolacyjny DP-EN 20 HM  – 1 szt.
Dławik bakielitowy DP 11/H – 14 szt.
Wyłącznik nadprądowy 1-bieg CLS6-B2  – 1 szt.
Wyłącznik nadprądowy 1-bieg CLS6-C2 – 2 szt.
Dławik bakielitowy DP 9/H – 12 szt.
Termostat do wentylacji  0-60 C,Styk 1z  – 1 szt.
Wyłącznik nadprądowy 1-bieg CLS6-C4  – 3 szt.
Przekaźnik nadz.napięcia MPN-PDC-A230-108  – 1 szt.
Gniazdo 230V na szynę 2P+Z-10/16A-250V  – 1 szt.
Zasilacz buforowy AD-155B/27,6/5A  – 1 szt.
Uchwyt na szynę DRP 03A – 1 szt.
Ogranicznik przepięć SPDT3-335-1+NPE  – 1 szt.
Akumulator żelowy MW  7,2Ah/12V  – 2 szt.
Wspornik na szynę DIN-DRL-02 – 1 szt.
Łącznik mocujący M22-A – 5 szt.
Element stykowy M22-K10 zwierny  – 3 szt.
Pokrętło czarne 3p M22-WRK3  – 1 szt.
Przycisk czarny M22-D-S  – 1 szt.
Lampka biała M22-L-W – 1 szt.
Dioda biała M22-LED-W 24V  – 1 szt.
Lampka zielona M22-L-G – 1 szt.
Dioda zielona M22-LED-G 24V – 1 szt.
Lampka czerwona M22-L-R  – 1 szt.
Dioda czerwona M22-LED-R 24V  – 1 szt.
Blok rozdzielaczy Modbus LU9GC3 – 1 szt.
Kratka wentylacyjna GV 250 148×148  – 2 szt.
Złączka  WT 10 złącze śrubowe, szare – 4 szt.
Złączka  WT 10; PE złącze śrubowe, zółto-zielone  – 1 szt.
Złączka  WT 4 PE – 7 szt.
Złączka  WT 4 E VB czarna (mostek) – 6 szt.
Płytka skrajna AP WT 4 E  – 1 szt.
Mostek IVB WKF 4-5 5-polowy do WT  – 2 szt.
Złączka WK 4/THSi 5..U z bezpiecznikiem  – 14 szt.
Złączka  WK  4/THSI 5 GL 250U/V0 z neonem na 230V  – 5 szt.
Złączka WTP 2,5/4 E złącze spręż., piętrowe, szare  – 14 szt.
Płytka skrajna TW 2,5-4 nr 07,311,1155,0  – 6 szt.
Złączka  WT 4; złącze śrubowe, szare  – 11 szt.
Przetwornik ciśnienia MBS-1900 0-10bar; – 4 szt.
Przewód Y-CY-JZ 4 G 1,5  – 6 m
Przewód JZ-500 3 G 1,5  – 60 m
Przewód FTP 4x2x0,5 mm – 30 m
Przewód LIYCY 4×0,34 w ekranie – 55 m
Sygnalizator poziomu cieczy FTL 31  – 1 szt.
Sonda głębokości SG-25/0-4mH2O/L=10m  – 1 szt.

 

Kod CPV :  wyłączniki 31211310-4, przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania 31350000-4, wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne 39717000-1, przekaźniki gniazdowe 31221300-4, nakrętki 44531600-7, elementy składowe obwodów elektrycznych 31220000-4, szyny lub uchwyty do zawieszania 30195800-0, ograniczniki napięcia 31215000-6, akumulatory niklowo-żelazowe 31433000-0, diody 31712340-5, przetworniki 31711120-0, sondy 33141641-5.

Lub równoważne pod względem parametrów elektrycznych, o parametrach nie gorszych od podanych w zapytaniu ofertowym.

W przypadku rozwiązań równoważnych-wymagana zgoda zamawiającego.

Koszty dostawy po stronie Dostawcy, płatność- po dostawie

 

5.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy: marzec 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta.

6.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

 

7.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

8.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia

9.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

             Kryterium cena netto
Cena oferty netto (C) – 100%

             Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%

10.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

11.Zamawiający -dane

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 67 55

NIP: 777-00-01-571

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania ofertowego na: Komponenty elektryczne rozdzielnicy ( moduł telemetryczny )  – wyposażenie elektryczne SUW.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:  INVENTIA  Sp. z o.o. , ul. Kulczyńskiego 14   02-777 Warszawa  

data wpływu oferty: 27.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Termin składania ofert: do dnia 1 marca 2017 do godziny 15.30

 

1.Nazwa Zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

2.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

3.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Krzywiak 501642937

4.Opis przedmiotu zamówienia:

 

Komponenty elektryczne rozdzielnicy-wyposażenie elektryczne SUW wg. poniższej specyfikacji

Moduł telemetryczny MT-202 – 1 szt.

 

Kod CPV :  Sprzęt telemetryczny  32441000-6

Lub równoważne pod względem parametrów elektrycznych, o parametrach nie gorszych od podanych w zapytaniu ofertowym.

W przypadku rozwiązań równoważnych-wymagana zgoda zamawiającego.

Koszty dostawy po stronie Dostawcy, płatność- po dostawie

 

5.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy: marzec 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta.

6.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

 

7.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

8.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia

9.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

             Kryterium cena netto
Cena oferty netto (C) – 100%

             Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%

10.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

11.Zamawiający -dane

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 67 55

NIP: 777-00-01-571

 

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania ofertowego na: Komponenty elektryczne rozdzielnicy (moduł telemetryczny)  – wyposażenie elektryczne SUW.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:  INVENTIA  Sp. z o.o., ul. Kulczyńskiego 14   02-777 Warszawa  

data wpływu oferty: 27.02.2017

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania ofertowego na: Komponenty elektryczne rozdzielnicy ( panel dotykowy )  – wyposażenie elektryczne SUW.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:  Introl  Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 112  40-519 Katowice  

data wpływu oferty: 22.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2017 do godziny 15.30

 

1.Nazwa Zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

2.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

3.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Krzywiak 501642937

4.Opis przedmiotu zamówienia:

Komponenty elektryczne rozdzielnicy-wyposażenie elektryczne SUW wg. poniższej specyfikacji

Panel dotykowy 7″ MT8071iE – 1 szt.

Kod CPV :  Graficzne panele wyświetlające  31682230-1

Lub równoważne pod względem parametrów elektrycznych, o parametrach nie gorszych od podanych w zapytaniu ofertowym.

W przypadku rozwiązań równoważnych-wymagana zgoda zamawiającego.

Koszty dostawy po stronie Dostawcy, płatność- po dostawie

 

5.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy: marzec 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta.

6.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch      miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

7.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

8.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia

9.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

             Kryterium cena netto
Cena oferty netto (C) – 100%

             Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej    przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%

10.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

11.Zamawiający -dane

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 67 55

NIP: 777-00-01-571

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania ofertowego na: Komponenty elektryczne rozdzielnicy  (moduły )  – wyposażenie elektryczne SUW.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:  Siemens  Sp. z o.o. , ul. Żupnicza  11  03-821 Warszawa  

data wpływu oferty: 21.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2017 do godziny 15.30

 

1.Nazwa Zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

2.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

3.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Krzywiak 501642937

4.Opis przedmiotu zamówienia:

 

Komponenty elektryczne rozdzielnicy-wyposażenie elektryczne SUW wg. poniższej specyfikacji

CPU 1215C 14DI/10DO/2AI/2AO 6ES7 215-1AG40-0XB0   – 1 szt.
Karta pamięci SIMATIC 2 MB 6ES7954-8LC02-0AA0  – 1 szt.
Moduł komunikacyjny CM1241 6ES7 241-1CH32-0XB0   – 2 szt.
Moduł 8AI SM1231 6ES7 231-4HF32-0XB0  – 1 szt

 

Kod CPV : moduły 31731100-0, sterowniki Ethernet 48961000-2, pamięci 30237230-0.

Lub równoważne pod względem parametrów elektrycznych, o parametrach nie gorszych od podanych w zapytaniu ofertowym.

W przypadku rozwiązań równoważnych-wymagana zgoda zamawiającego.

Koszty dostawy po stronie Dostawcy, płatność- po dostawie

 

5.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy: marzec 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o             ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od                Oferenta.

6.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch      miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert,       Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego       i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

 

7.Dodatkowe warunki

             Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed              upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.                Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość         unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

8.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia

9.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

             Kryterium cena netto
Cena oferty netto (C) – 100%

             Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej    przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%

10.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

11.Zamawiający -dane

·Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

·Numer telefonu: 61 895 67 55

·NIP: 777-00-01-571

 

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania ofertowego na: Obudowa metalowa – wyposażenie elektryczne SUW.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:  Hulanicki & Bednarek  Sp. z o.o. , ul. Wyszyńskiego 2b  22-100  Chełm  

data wpływu oferty: 27.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2017 do godziny 15.30

 

1.Nazwa Zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

2.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

3.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Krzywiak 501642937

4.Opis przedmiotu zamówienia:

Obudowa metalowa  – wyposażenie elektryczne SUW wg. poniższej specyfikacji

Obudowa  metalowa 800x600x300 bez otworów – 1 szt.

Kod CPV : szafy 39141300-5

Lub równoważne pod względem parametrów elektrycznych, o parametrach nie gorszych od podanych w zapytaniu ofertowym.

W przypadku rozwiązań równoważnych-wymagana zgoda zamawiającego.

Rysunki są dostępne w Instalcompact Sp. z o.o i mogą być udostępnione na wniosek zainteresowanych wykonawców.

Koszty dostawy po stronie Dostawcy, płatność- po dostawie

 

5.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy: marzec 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta.

6.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

7.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

8.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia

9.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

             Kryterium cena netto
Cena oferty netto (C) – 100%

Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej    przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%

10.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

11.Zamawiający -dane

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 67 55

NIP: 777-00-01-571

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania ofertowego na: Komponenty elektryczne rozdzielnicy  (przetwornica, filtr,panel )  – wyposażenie elektryczne SUW.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:  ABB Sp. z o.o. , ul. Placydowska 27  95-070 Aleksandrów Łódzki  

data wpływu oferty: 28.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2017 do godziny 15.30

 

1.Nazwa Zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

2.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

3.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Krzywiak 501642937

4.Opis przedmiotu zamówienia:

Komponenty elektryczne rozdzielnicy-wyposażenie elektryczne SUW wg. poniższej specyfikacji

Przetwornica ACS310-03E-04A5-4 3f; 1,5kW – 1 szt.
Filtr RFI-32 0,37..4kW – 1 szt.
panel ACS-CP-A do ACS310 – 1 szt.

 

Kod CPV : przemienniki częstotliwości 32552420-7, aparatura filtrująca 42514300-5, panele 44175000-7

Lub równoważne pod względem parametrów elektrycznych, o parametrach nie gorszych od podanych w zapytaniu ofertowym.

W przypadku rozwiązań równoważnych-wymagana zgoda zamawiającego.

Koszty dostawy po stronie Dostawcy, płatność- po dostawie

5.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy: marzec 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta.

6.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

7.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

8.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia

9.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

             Kryterium cena netto
Cena oferty netto (C) – 100%

             Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej    przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%

10.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

11.Zamawiający -dane

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 67 55

NIP: 777-00-01-571

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania ofertowego na: Dostawa filtrów kartridżowych

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Nazwa i adres dostawcy: Inwater sp. z o.o., Szmaragdowa 4, Poznań

data wpływu oferty: 24 lutego 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 16.02.2017

1.Termin składania ofert: do dnia 24-02-2017 do godziny 15:30

2.Nazwa zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

3.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:   [email protected]

4.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Grzegorz Olejniczak

5.Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa filtrów kartridżowych jako wyposażenie SUW wg. poniższej specyfikacji:

Kompletny filtr z wkładem – 3 sztuki

– filtry w obudowie tworzywowej o wysokości 20„

– przepływ wody 1,0 – 1,5 m3/h

– głowica górna filtra z gwintem

– przyłącza głowicy 1„

– przybliżone zakresy oczek wkładów filtracyjnych:

20-50 µm – 1 sztuka – wkład normalny – komplet 1

5-10 µm – 1 sztuka – wkład normalny – komplet 2

do 1 µm – 1 sztuka – wkład normalny – komplet 3

– wkłady filtracyjne wgłębne polipropylenowe

– w zestawie uchwyt i klucz dla każdego filtra

 

Dodatkowe wkłady filtracyjne

– wkłady jednostkowe zapasowe:

20-50 µm – 5 sztuk – wkład normalny

5-10 µm – 5 sztuk – wkład normalny

do 1 µm – 5 sztuk – wkład normalny

Kod CPV : 425143 – aparatura filtrująca

Warunki zamówienia:

Dostawa do siedziby Zamawiającego, koszt transportu po stronie Dostawcy.

Wymagany okres gwarancji na oferowane produkty min 24 miesiące.

6.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy – luty/marzec 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta.

7.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN (np. Euro). W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania.

8.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

9.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia

10.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena oferty netto (C) – 100%
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia (daną część zamówienia).

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%.

11.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

•  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

•   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

12.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

13.Zamawiający -dane

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 05 51

NIP: 777-00-01-571

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania ofertowego na: Armatura kwasoodporna

Wybrano najkorzystniejszą ofertę : Winomet Sp. z o.o. , ul. Baczyńskiego 7  35-210  Poznań   

data wpływu oferty: 06.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE – ARMATURA KWASOODPORNA

1.Termin składania ofert: do dnia 7 lutego 2017 do godziny 15.30

2.Nazwa Zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

3.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

4.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Krzywiak 501642937

5.Opis przedmiotu zamówienia:

Armatura kwasoodporna :

Kołnierz z szyjką DN25 PN16 33,7 mat.316 L – 5 szt.
Kołnierz wywijany 33,7×2,0 mat. 316 L – 7 szt.
Nypel do przyspawania 1″ L= 40 mat. 316 L – 21 szt.
Nypel do przyspawania 1/2″ L= 35 mat. 316 L – 8 szt.
Nypel do przyspawania 2″ L=50 mat. 316 L – 2 szt.
Nypel do przyspawania 3/8″ L=30 mat. 316 L -12 szt.
Nypel podwójny 6-kt. DN15 (21,3) mat. 316 L – 1 szt.
Nypel podwójny 6-kt. 1″ L=50 mm   mat. 316 L – 7 szt.
Kołnierz luźny przetłaczany DN 25 PN10 33,7 max.gr.16 mm  mat.304 (DIN 2642) – 7 szt.
Kolanko 33,7×2 r=1,5D ze szwem mat. 316 L – 9 szt.
Kolanko 21,3×2 r=1,5D ze szwem mat. 316 L – 6 szt.
Kolanko 60,3×2 r=1,5D ze szwem mat. 316 L – 1 szt.
Kolanko 17,2×2,3 r=1,5D ze szwem mat. 316 L – 4 szt.
Zwężka symetryczna 76,1/60,3×2 mat. 316 L – 1 szt.
Zwężka symetryczna 48,3/33,7×2 mat. 316 L – 8 szt.
Zwężka symetryczna 33,7/21,3×2 mat.316 L – 5 szt.
Zwężka symetryczna 21,3/17,2×2 mat.316 L – 2 szt.
Trójnik standard 1″ mat. 316 L – 2 szt.
Trójnik gwintowany wewn. 3/8″ mat. 316 L – 2 szt.
Mufa 1″ mat. 316 L – 4 szt.
Mufa 1/2″ DIN 2986 mat. 316 L – 7 szt.
Mufa 3/8″ mat. 316 – 6 szt.
Mufa 3/4″ mat. 316 L – 1 szt.
Zaślepka 6-kt. 2″ DIN 2991 mat. 304 – 1 szt.
Redukcja w/z 1″ x 1/2″ mat. 316 – 5 szt.
Redukcja w/z 6-kt.  1/2″ x 3/8″ mat. 316 – 2  szt.
Redukcja w/z 1″ x 3/8″ mat. 316 L – 3 szt.
Kolano 90 st. gwint wewn. 1″ mat. 316 – 2 szt.
Kolano 1/2″  nakrętno-nakrętne mat. 316 L – 3 szt.
Korek 6-kt. 1/2″ mat.304 – 1 szt.
Uchwyt rurowy z nakrętką M10/33,7 mat. 304 – 8 szt. lub równoważny w zakresie wymiarów mocowanej rury i gwintu nakrętki mocującej.
Uchwyt rurowy z nakrętką i wkładką gumową M8/21,3 – 1 szt.  lub równoważny w zakresie wymiarów mocowanej rury i gwintu nakrętki mocującej.
Zawór kulowy 2-cz 1/2″ motylkowy mat.316 L – 7 szt.
Zawór kulowy 2-cz 1″ motylkowy mat.316 L – 10 szt.
Śrubunek rurowy płaski gw.wz 1/2″ L=66 mm mat. 316 L – 6 szt.
Śrubunek rurowy płaski gw.wz 1″ L=88 mm mat. 316 L – 4 szt.
Śrubunek rurowy płaski gw.ww 1″ L=58 mm mat. 316 L – 1 szt.
Śrubunek rurowy płaski gw wz 3/8″ L=58 mm mat. 316 L – 2 szt.
Czwórnik gwint wew. 1″ mat. 316 L – 1 szt.
Zawór kulowy czerpalny 1/2″ PN16 mat. 316 – 4 szt. lub równoważny w zakresie średnicy przyłącza i materiału.
Końcówka do węża 13mmx1/2″ mat.316 L – 2 szt.
Zawór iglicowy 1/2″ mat. 316 L – 1 szt.
Zawór iglicowy 1″ mat. 316 L – 7 szt.

 

Kod CPV : 44167110-2 Kołnierze, 44167400-2 Kolanka, 03430000-3 Korek, 42131260-6 Zawory kulowe, 42131250-3 Zawory iglicowe, 44531700-8 Wyroby gwintowane z żelaza lub stali

koszty dostawy po stronie Dostawcy, płatność – po dostawie

6.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy: luty 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od  Oferenta.

7.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch   miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty
w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

8.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed   upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.  Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

9.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia

10.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

             Kryterium cena netto
Cena oferty netto (C) – 100%

             Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej    przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%

11.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

12.Zamawiający -dane

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 67 55

NIP: 777-00-01-571

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania ofertowego na: Elementy złączne

Wybrano najkorzystniejszą ofertę : WINOMET  Sp. z o.o , ul  Baczyńskiego 7,  35-210 Rzeszów

data wpływu oferty: 31.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE – ELEMENTY ZŁĄCZNE

1.Termin składania ofert: do dnia 6 lutego 2017 do godziny 15.30

2.Nazwa Zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

3.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

4.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Krzywiak 501642937

5.Opis przedmiotu zamówienia:

Elementy złączne  :

Śruba M12x60 mat.304 PN-85/M-82105 – 24 szt.
Śruba M12x90 mat.304 PN-85/M-82101 – 12 szt.
Śruba M20x110 mat.304 PN-85/M-82101 – 3 szt.
Śruba M10x80 mat.304 PN-85/M-82101 – 14 szt.
Śruba M16x70 mat.304 PN-85/M-82101 – 4 szt.
Śruba M12x80 mat.304 PN-85/M-82101 – 4 szt.
Śruba M8x70 mat.304 PN-85/M-82105 – 12 szt.
Śruba M10x60 mat.304 PN-85/M-82101 – 5 szt.
Śruba M8x16 mat.304 PN-85/M-82101 – 12 szt.
Szpilka M10x110 mat. 304 – 7 szt.
Szpilka M10x150 mat. 304 – 1 szt.
Nakrętka M12 mat.304 PN-86/M-82144 – 40 szt.
Nakrętka M10 mat.304 PN-86/M-82144 – 41 szt.
Nakrętka M20 mat.304 PN-86/M-82144 – 3 szt.
Nakrętka M16 mat.304 PN-86/M-82144 – 4 szt.
Nakrętka M8 mat.304 PN-86/M-82144 – 14 szt.
Nakrętka M6 mat.304 PN-86/M-82144 – 12 szt.
Podkładka M 12-13 mat.304 PN-78/M-82005 – 80 szt.
Podkładka M 10 mat.304 PN-78/M-82005 – 60 szt.
Podkładka M 20 mat.304 PN-78/M-82005 – 6 szt.
Podkładka M 16 mat.304 PN-78/M-82005 – 8 szt.
Podkładka M  8 mat.304 PN-78/M-82005 – 12 szt.
Podkładka M  6 mat.304 PN-78/M-82005 – 24 szt.
Podkładka powiększona M8 DIN 9021 mat. A2 – 2 szt.
Pręt gwintowany M 10 L=1m mat.A4 (316) – 1 szt.
Pręt gwintowany M 8 L=1m mat. 304 – 1 szt.
Kotwa B 12-14/95 mat. A4 lub równoważne w zakresie wykonania materiałowego, nośności i wymiarów – 4 szt.
Kotwa S-KAH 10/10/60 mat.304 lub równoważne w zakresie wykonania materiałowego, nośności i wymiarów – 4 szt.

 

Kod CPV : 44531400-5  Śruby, 44531600-7 Nakrętki, 44532200-0 Podkładki, 34941100-6 – Pręty, 34913800-8 Kotwy

koszty dostawy po stronie Dostawcy, płatność – po dostawie

6.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy: luty 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta.

7.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch   miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty
w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

8.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

9.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia

10.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

             Kryterium cena netto
Cena oferty netto (C) – 100%

Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%

11.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

12.Zamawiający -dane

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 67 55

NIP: 777-00-01-571

 

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania ofertowego na: Elementy wycinane z blach

Wybrano najkorzystniejszą ofertę : Oma-Tech  Jarosław Pełech , Plac Bernardyński 1/9  61-884 Poznań   

data wpływu oferty: 08.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE – ELEMENTY WYCINANE Z BLACHY

1.Termin składania ofert: do dnia 8 lutego 2017 do godziny 15.30

2.Nazwa Zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

3.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

4.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Krzywiak 501642937

5.Opis przedmiotu zamówienia:

Elementy wycinane z blach :

Zaślepka z blachy 40x40x2 mat.304 – 13 szt.
Zaślepka z blachy 60x40x2 mat.304 – 11 szt.
Zaślepka z blachy 40x20x2 mat.304 – 10 szt.
Zaślepka z blachy 20x20x2 mat.304 – 5 szt.
Płyta antywirowa R251 L=350 mat.316L – 1 szt.
Krążek blachy fi 528x5mm mat.316L – 1 szt.
Pokrywa zbiornika fi 528×5 mat.316L – 1 szt.
Krążek zaślepiający fi 360x5mm mat.316L – 1 szt.

 

Wykonanie i dostawa elementów wycinanych z blach w technologii cięcia laserem na podstawie rysunków.

Rysunki są dostępne w Instalcompact Sp. z o.o i mogą być udostępnione na wniosek zainteresowanych wykonawców.

Kod CPV : 14000000-1  Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne.

koszty dostawy po stronie Dostawcy, płatność – po dostawie

 

6.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy: luty 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta.

7.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego  i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

8.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.  Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

9.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia

10.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

             Kryterium cena netto
Cena oferty netto (C) – 100%

             Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%

11.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

12.Zamawiający -dane

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 67 55

NIP: 777-00-01-571

 

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania ofertowego na: Elementy Hutnicze

Wybrano najkorzystniejszą ofertę: MTL, ul Chrzanowskiego 29, 87-100 Toruń

data wpływu oferty: 03.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE – ELEMENTY HUTNICZE

1.Termin składania ofert: do dnia 3 lutego 2017 do godziny 15.30

2.Nazwa Zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

3.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

4.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Krzywiak 501642937

5.Opis przedmiotu zamówienia:

Elementy hutnicze:

Profil 60x40x2 mat.304 – 18 mb
Profil 40x40x2 mat.304 – 12 mb
Profil 80x40x2 mat.304 – 6 mb
Profil 40x20x2 mat.304 – 6 mb
Profil 20x20x2 mat.304 – 6 mb
Profil 35x35x2 mat.304 – 6 mb
Rura 60,3×2,0 mat.316 L – 6 mb
Rura 48,3×2,0 mat. 316 L – 6 mb
Rura 33,7×3,2 mat. 316 L – 6 mb
Rura 21,3×2,6 mat. 316 L- 6 mb
Rura 21,3×2,0 mat. 316 L- 6 mb
Rura 60,3×3,6 mat. 316 L – 6 mb
Rura 33,7×2,0 mat. 316 L – 6 mb
Rura 17,2×2,3 mat. 316 L – 6 mb
Pręt płaski 40×5 mat. 304 – 4 mb
Pręt płaski 60×5 mat. 304 – 4mb
Pręt płaski 40×3 mat.304 – 4 mb
Blacha 5,0x1500x3000 mat.316 2B folia – 180 kg
Blacha 2,0x1500x3000 mat.304 2B folia – 72 kg
Blacha 2,0x1000x2000 mat. EN AW-5754 ( PA11) – 11 kg

 

Kod CPV : 44163100-1 rury, 44212500-4-kątowniki i profile, 34941100-6 pręty

koszty dostawy po stronie Dostawcy, płatność po dostawie

6.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy: luty 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta.

7.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch      miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

8.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

9.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia

10.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

             Kryterium cena netto
Cena oferty netto (C) – 100%

Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej    przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%

11.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

12.Zamawiający dane kontaktowe:

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 67 55

NIP: 777-00-01-571

 

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania ofertowego na: Zawory zwrotne

Wybrano najkorzystniejszą ofertę: GTM Process Valves Sp. z o.o., ul. Naramowicka 68  61 -619 Poznań   

data wpływu oferty: 13.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 7.02.2017

1.Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2017 do godziny 15.30

2.Nazwa Zamawiającego: Instalcompact sp. z o.o.

3.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

4.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Krzywiak 501642937

5.Opis przedmiotu zamówienia:

Zawory zwrotne :

Zawór zwrotny płytkowy międzykołnierzowy DN25, PN 40, AISI316 (VTWC) lub równoważny w zakresie wykonania materiałowego, wymiarów, ciśnienia roboczego, strat hydraulicznych, wyrób musi posiadać atest PZH  – 3 szt

Kod CPV: 42130000-9  Krany, kurki, zawory i podobna armatura

Koszty dostawy po stronie Dostawcy, płatność – po dostawie

 

6.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy: luty 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o     ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od      Oferenta.

7.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

 

8.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

9.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia

10.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

         Kryterium cena netto
Cena oferty netto (C) – 100%

         Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%

11.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

12.Zamawiający -dane

·Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

·Numer telefonu: 61 814-67-55

·NIP: 777-00-01-571

 

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

DATA PUBLIKACJI: 07.02.2017

Postępowanie ofertowe na zawór zwrotny Socla 812X DN 25 nr kat. 149B2422X lub równoważny w zakresie wykonania materiałowego, wymiarów, ciśnienia roboczego, strat hydraulicznych, wyrób musi posiadać atest PZH- 3 szt. zostało unieważnione, ze względu na odrzucenie wszystkich ofert (zbyt długi czas oczekiwania na dostawę).

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAWORY ZWROTNE

1.Termin składania ofert: do dnia 3 lutego 2017 do godziny 15.30

2.Nazwa Zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

3.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

4.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Krzywiak 501642937

5.Opis przedmiotu zamówienia:

Zawory zwrotne :

Zawór zwrotny Socla 812X DN 25 nr kat. 149B2422X lub równoważny w zakresie wykonania materiałowego, wymiarów, ciśnienia roboczego, strat hydraulicznych, wyrób musi posiadać atest PZH  – 3 szt.

Kod CPV : 42130000-9  Krany, kurki, zawory i podobna armatura

koszty dostawy po stronie Dostawcy, płatność – po dostawie

6.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy: luty 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o                ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta.

7.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

8.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

9.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia

10.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

             Kryterium cena netto

Cena oferty netto (C) – 100%

             Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%

11.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

 

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

12.Zamawiający dane kontaktowe

 

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 67 55

NIP: 777-00-01-571

 

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji informacji: 13.01.2017

W wyniku postępowania ofertowego na: dostawę dozowników chemii jako wyposażenie SUW z podziałem na części:

1. Dozowanie antyskalanta (związek powierzchniowo czynny)

2. Dozowanie chemikaliów do płukania membran-Zestaw pompy dozującej

Wybrano najkorzystniejsze oferty:

1. Dozowanie antyskalanta (związek powierzchniowo czynny)

Grundfos Pompy Sp. z o.o., Klonowa 23, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

data wpływu oferty: 28.12.2016

cena oferty netto: EUR 990,81, w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego: PLN 4 377,4

2. Dozowanie chemikaliów do płukania membran-Zestaw pompy dozującej

Bajk Serwis sp. z o.o.

data wpływu oferty: 29.12.2016

cena oferty netto: EUR 1 163,00, w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego: PLN 5 138,13

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA DOZOWNIKÓW CHEMII JAKO WYPOSAŻENIE SUW

1.Termin składania ofert: do dnia 30-12-2016 do godziny 15:30

2.Nazwa zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

3.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected];   [email protected]

4.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Grzegorz Olejniczak

5.Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa dozowników chemii jako wyposażenie SUW wg. poniższej specyfikacji, z podziałem na części:

 Część 1:

Dozowanie antyskalanta (związek powierzchniowo czynny)

– pompa cieczowa dozująca

– wydajność pompki 100 ml/h

– nadciśnienie 2-3 bary

– zbiornik minimum 10l

– wyposażenie: węzyk PCV 6/9 (6/12) – 50m, lanca ssąca, zawór dozujący, mieszadło ręczne, przewód zasilający + sterowniczy

– możliwe tryby pracy: m. in. ręczny, impulsowy

 

Część 2:

Dozowanie chemikaliów do płukania membran – Zestaw pompy dozującej

– pompowane medium: kwas azotowy lub solny (max. stężenie do 5-10%) oraz wodorotlenek sodu (max. Stężenie do 5-10%)

– pompa wirowa (bezwyciekowa) z sprzęgłem magnetycznym

– wydajność pompki 1 m3/h

– nadciśnienie 2-3 bary

– zbiornik minimum 50l

– połączenie zbiornika z ssaniem pompy zaworem odcinającym

– wąż PCV ½„ – 10m

– Przyłącze GZ ½” – rozłączne dwuzłączką.

– Wejście do zbiornika z filtrem kontowym PVC

– przewód zasilający

Warunki dla części 1, 2 zamówienia:

Dostawa do siedziby Zamawiającego, koszt transportu po stronie Dostawcy.

Wymagany okres gwarancji na oferowane produkty min 24 miesiące.

                Kod CPV : 421221 – pompy cieczowe

6.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy – styczeń/luty 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta.

7.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert (łącznie z ceną ofertową) na każdą cześć. Ocena i wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

8.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN (np. Euro). W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania.

9.Po zebraniu ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do stworzenia krótkiej listy Oferentów (nie więcej niż trzech Oferentów), których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów i podjęcia z nimi negocjacji.

10.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

11.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia
 • Dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta

12.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena oferty netto (C) – 100%
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia (daną część zamówienia).

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%.

13.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

•                uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•                posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

•                pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

14.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

15.Zamawiający -dane

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 05 51

NIP: 777-00-01-571

 

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DATA PUBLIKACJI 03.11.2016 R.

W wyniku postępowania ofertowego na: membrany do nanofiltracji dla SUW pilotowej, housingi dla membran nanofiltracyjnych

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Nazwa i adres dostawcy: Inaqua Poland sp. z o.o., ul Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko Biała

data wpływu oferty: 26.10.2016 r.

cena oferty: w przeliczeniu na PLN po średnim kursie NBP z dnia 20.10.2016: 8 853,35

Data ogłoszenia 20 października 2016

1.Termin składania ofert: do dnia 28.10.2016 do godziny 15.30

2.Nazwa Zamawiającego: Instalcompact sp. z o.o.

3.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

4.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michał Sobczak

5.Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa urządzeń filtracyjnych  jako wyposażenie SUW wg. poniższej specyfikacji:

– membrany do nanofiltracji dla SUW pilotowej

 • Wydajność układu nanofiltracji Q=1,0  m3/h  (permeat) -(przy pracujących czterech     membranach)
 • Oczekiwana efektywność usuwania twardości: o 90%
 • Liczba membran: 4

– housingi dla  membran nanofiltracyjnych

 • Materiał: stal 316
 • Wielkość: odpowiadające wyżej wymienionym w ofercie membranom
 • Ilość housingów: 2 szt ( 1 housing na 2 membrany połączone szeregowo)

Parametry jakości dla doboru membran (woda na wejściu):

 • pH= 7,8
 • przewodność =895 uS/cm
 • Na =32,2 mg/L
 • Mg =10,1 mg/L
 • Al < 200 ug/L
 • K= 2,99 mg/L
 • Ca= 109 mg/L
 • Mn=  do 50 ug/L
 • Fe < 200 ug/L
 • zasadowość =5,69 mval/L
 • wodorowęglany =347 mg/L
 • siarczany = 13,7 mg/L
 • chlorki =  88,4 mg/L
 • fluorki < 0,1 mg/L

Uwaga: będzie to woda poddana wcześniejszemu procesowi ultrafiltracji.

 

Dostawa do siedziby Zamawiającego, koszt transportu po stronie Dostawcy.

Wymagana gwarancja na produkt: 3 lata.

Płatność:21 dni od dostarczenia zamawiającemu przedmiotu zamówienia

 

Kod CPV : 42514300-5 – aparatura filtrująca

6.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy: listopad-grudzień 2016
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o             ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od                Oferenta.

7.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert,  Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ofertowego.

8.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

9.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia
 • Dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta

10.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium cena netto
Cena oferty netto (C) – 100%

Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%

11.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

12.Zamawiający -dane:

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 67 55

NIP: 777-00-01-571

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DATA PUBLIKACJI 09.12.2016 R.

W wyniku postępowania ofertowego na: Urządzenia pomiarowe do SUW z podziałem na części:

1. sondy do pomiaru przewodności

2. przetworniki ciśnienia

3. przepływomierze

wybrano najkorzystniejsza ofertę:

w cz. 1 (sondy) i cz. 3 (przepływomierze)-Endress+Hauser Polska sp. z o.o., Wołowska 11, Wrocław

w cz. 2 (przetworniki ciśnienia)- Hach Lange sp. z o.o. Krakowska 119, 50-428 Wrocław

 

Data wpływu ofert: 29.09.2016

 

Cena oferty:

1. sondy do pomiaru przewodności: 4 414,36 EUR

2. przetworniki ciśnienia: 1 856,00 PLN

3. przepływomierze: 6 028,25 EUR

 

Data Ogłoszenia 21 września 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Termin składania ofert: do dnia 07-10-2016 do godziny 15:30

2.Nazwa zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

3.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]

4.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Grzegorz Olejniczak

5.Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa urządzeń pomiarowych jako wyposażenie SUW wg. poniższej specyfikacji, z podziałem na części:

 Część 1

 • sondy do pomiaru przewodności:
 • zakres pomiarowy:
  • 0-2000 µS – 1 sztuka,
  • 0-100 µS – 1 sztuka,
  • 0-4000 µS – 2 sztuki,
 • dokładność pomiaru max 5% wartości wskazywanej,
 • powtarzalność max 0,2%,
 • komunikacja MODBUS,
 • przewód sygnałowy min 5 metrów,
 • przetwornik wielokanałowy do sond przewodności z komunikacją Modbus RTU – 1 sztuka.

 

Część 2:

 • przetworniki ciśnienia
 • zakresy 0-25bar- 1 szt, 0-6 bar – 3 sztuki
 •  dokładność pomiaru max +- 0,3%
 • komunikacja: analog lub MODBUS

Część 3:

 • przepływomierze: kołnierze stal 316, PN 16.,
 • zakres pomiarowy,
 • 0,25m3/h – 0,5 m3/h – 3 sztuki, – przewodność medium (woda powyżej 50µS),
 • 0,75 m3/h – 1 sztuka – przewodność medium (woda poniżej 20µS),
 • 1,0 m3/h – 1 sztuka – przewodność medium (woda powyżej 50µS),
 • komunikacja MODBUS,
 • dokładność pomiaru max 0,5%,
 • wersja kompaktowa (przetwornik montowany na przepływomierzu),

 

Warunki dla części 1, 2, 3 zamówienia:

Dostawa do siedziby Zamawiającego, koszt transportu po stronie Dostawcy.

Wymagany okres gwarancji na oferowane produkty min 24 miesiące.

Kod CPV : 38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące

6.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy październik – listopad 2016
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta.

7.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert (łącznie z ceną ofertową) na każdą cześć. Ocena i wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.         

8.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania.

9.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 60 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

10.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia
 • Dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta

11.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena oferty netto (C) – 100%
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia (daną część zamówienia).

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%.

12.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

13.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

14.Zamawiający -dane

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 05 51

NIP: 777-00-01-571

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

efrr samorzad nagłówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji informacji: 13.01.2017

W wyniku postępowania ofertowego na: Dostawa pompy wysokiego ciśnienia

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

 Grundfos Pompy Sp. z o.o., Klonowa 23, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

data wpływu oferty: 28.12.2016

cena oferty netto: EUR 694,80, w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego: PLN 3 069,63

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA POMPY WYSOKIEGO CIŚNIENIA

1.Termin składania ofert: do dnia 30-12-2016 do godziny 15:30

2.Nazwa zamawiającego : Instalcompact sp. z o.o.

3.Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected];   [email protected]

4.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Grzegorz Olejniczak

5.Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa pompy wysokiego ciśnienia wg. poniższej specyfikacji:

– wielostopniowe, pionowe pompy

– elementy pompy stykające się z wodą wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301

 • wirniki/kierownice (1.4301);
 • ściągi(1.4301);
 • korpus dolny(1.4301) lub żeliwo
 • płaszcz zewnętrzny(1.4301);
 • wał (stal nierdzewna 1.4057).

– elementy pompy stykające się z wodą wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301

– zasilanie – 3~400 V /50 Hz;

– znamionowa liczba obrotów – około 2940 [1/min];

– uszczelnienie mechaniczne wału – np. oring,  EPDM;

– 1 sztuka;

– wydajność w pkt. Pracy Q = 1,45 m3/h;

– ciśnienie podnoszenia w pkt. Pracy – 13 bar;

– moc maksymalna 1,5kW;

– pompowane medium – woda czysta

Warunki zamówienia:

Dostawa do siedziby Zamawiającego, koszt transportu po stronie Dostawcy.

Wymagany okres gwarancji na oferowane produkty min 24 miesiące.

Kod CPV : 4212213 – Pompy wodne

6.Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przewidywany termin dostawy – styczeń/luty 2017
 • Zamawiający dopuszcza zmianę warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy, o ile termin dostawy zmieni się w wyniku obiektywnych okoliczności niezależnych od Oferenta.

7.Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN) netto, tj bez podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN (np. Euro). W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania.

8.Po zebraniu ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do stworzenia krótkiej listy Oferentów (nie więcej niż trzech Oferentów), których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów i podjęcia z nimi negocjacji.

9.Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

10.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę i adres Oferenta
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto  w PLN lub innej walucie
 • Oświadczenie o braku wykluczenia
 • Dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta

11.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena oferty netto (C) – 100%
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej przez Oferenta  w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia (daną część zamówienia).

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższax100 pkt/cena badanej oferty x 100%.

12.Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

13.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert.

14.Zamawiający -dane

Adres: Instalcompact sp. z o.o., Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Numer telefonu: 61 895 05 51

NIP: 777-00-01-571

 

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia

Do góry