fbpx

PRZEZNACZENIE I OGÓLNA BUDOWA OCZYSZCZALNI WÓD POPŁUCZNYCH

Oczyszczalnia wód popłucznych jest kompletnym zagregowanym urządzeniem służącym do odzyskiwania wód zużytych w procesie płukania filtrów. W skład oczyszczalni wód popłucznych wchodzi: układ pomp nadosadowych, dozownik środka koagulującego, osadnik wielostrumieniowy tzw. Separator Lamella, zbiornik oczyszczonych wód popłucznych z układem pomp przewałowych oraz blok dezynfekcji wykorzystujący lampę UV.

Rysunek 1. Widok poglądowy Oczyszczalni Wód Popłucznych (pokazane rozwiązanie może różnić się w szczegółach od zaprojektowanego).

Budowa Oczyszczalni Wód Popłucznych 

  1. Osadnik wielostrumieniowy (Separator Lamella)
  2. Zbiornik oczyszczonych wód popłucznych
  3. Zestaw pompowy
  4. Blok dezynfekcji (lampa UV)
  5. Rozdzielnia sterująca

W JAKICH PRZYPADKACH WSKAZANIE JEST STOSOWANIE OCZYSZCZALNII WÓD POPŁUCZNYCH?

  1. Jeżeli aktualnie ponosimy wysokie koszty odprowadzania wód popłucznych. Najczęściej ma to miejsce w przypadku odprowadzania popłuczyn do kanalizacji lub wywożenia ich wozem asenizacyjnym.
  2. Jeżeli aktualnie wykorzystywane technologie generują wysokie koszty uzdatniania wody. Dzieje się tak najczęściej w przypadku występowania w wodzie surowej trudno usuwalnych związków. Najczęściej chlorków, siarczanów, metali ciężkich. W takich sytuacjach do uzdatniania stosowane są techniki, które charakteryzują się wysokimi kosztami eksploatacyjnymi.  Ponieważ Stacje płukane są wodą uzdatnioną tzn. oczyszczoną przez ww. technologie, wysoce ekonomiczne staje się odzyskanie wód popłucznych;
  3. Jeżeli odprowadzanie wód popłuczynych jest wysoce problematyczne. Najczęściej ma to miejsce jeżeli lokalne warunki gruntowe wykluczają możliwość odprowadzenia popłuczyn do cieków wodnych, rowów, poletek osadowych, a w okolicy nie ma sieci kanalizacyjnej.
  4. Jeżeli, ze względu na pogłębiające się z każdym rokiem zjawisko suszy, użytkownik ujęć wodnych zmuszony jest do ochrony zasobów wód głębinowych. Dzięki ponownemu wykorzystaniu wód popłucznych zmniejszamy ilości wydobywanych wód podziemnych;
  5. Konieczność eliminacji negatywnego oddziaływania wód popłucznych na środowisko. Zmiana barwy w naturalnych zbiornikach wodnych do których odprowadzane są popłuczyny, ma szczególne znaczenie w przypadku miejscowości turystycznych oraz obszarów Natura 2000.

 

 

Do góry